Sunday, November 29, 2015

Inn Anzal Nahu Fe Lailatul Qadar


Yar ko hum nay ja baja daikha